Kookstudio Simpel, Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KOOKSTUDIO SIMPEL

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Kookstudio Simpel, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder dossiernummer 58150153.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kookstudio Simpel uitgebrachte offertes en/of gesloten overeenkomsten ten behoeve van een door Kookstudio Simpel te organiseren activiteit.

Opdrachtgever:

Degene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een activiteit of een reservering heeft gepleegd zowel individueel, met een groep of namens een bedrijf.

Opdrachtnemer:

Kookstudio Simpel

Activiteit:

Elk overeengekomen arrangement uit het programma van workshops, cursussen, kookclubs en vergaderopties van Kookstudio Simpel

 

1. Reservering, betaling en inschrijving

1.1 Alle offertes zijn geheel vrijblijvend.

1.2 Betalingen dienen te geschieden voor vervaldatum vermeld op de factuur van de workshop.

Altijd minimaal 10 dagen voor aanvang van een activiteit.
Drankjes op basis van nacalculatie kunnen aan het eind van een activiteit contant worden afgerekend.
Betaling met pinpas of creditcard is niet mogelijk.

1.3 Het aantal deelnemers per activiteit bedraagt minimaal 8 en maximaal 35 personen.

Afwijkingen van dit aantal is in overleg met opdrachtnemer mogelijk.

1.4 Wijzigingen van het aantal opgegeven deelnemers van een groep kan tot uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de activiteit via e–mail. Vanaf dat moment wordt het aantal gereserveerde personen berekend en is het offertebedrag bindend. In geval van annulering, zie paragraaf 2, punt 2.1 t/m 2.4.

1.5 De reservering is officieel indien de aanmelding schriftelijk of via elektronische weg is bevestigd door opdrachtgever en herbevestigd door opdrachtnemer.

1.6 Alle gepubliceerde prijzen zijn inclusief 6% btw voor activiteiten voor particulieren en groepen en exclusief 6% btw voor bedrijven.
Voor het drankenarrangement en dranken die worden verrekend op basis van nacalculatie zijn inclusief 21% btw voor particulieren en groepen en exclusief 21% btw voor bedrijven.

1.7 Prijswijzigingen voorbehouden.

1.8 In geval van wanbetaling is opdrachtnemer gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de kosten daarvan eveneens te verhalen op de opdrachtgever.

 

2. Annuleren

Na bevestiging van de opdrachtnemer is de boeking definitief.

 

Indien opdrachtgever wil annuleren, gelden de volgende regels:

2.1 Bij annulering van meer dan 14 dagen voor aanvangsdatum van de activiteit door opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd.

2.2 Bij annulering door opdrachtgever tussen 14 en 7 dagen voor aanvangsdatum van de activiteit wordt 50% van het tarief van de geannuleerde deelnemer(s) in rekening gebracht. 

2.3 Bij annulering door opdrachtgever tussen 7 dagen en 72 uur voor aanvang van de activiteit wordt 90% van het tarief van de geannuleerde deelnemer(s) in rekening gebracht. 

2.4 Bij annulering van minder dan 72 uur voor aanvang van de activiteit door opdrachtgever wordt 100% van het tarief van de geannuleerde deelnemer(s) in rekening gebracht. 

 

Het overgrote deel van de boekingen vindt ruim van tevoren plaats. Het is zeer moeilijk om op korte termijn vervanging te vinden voor annuleringen. Daarom is opdrachtnemer genoodzaakt om deze voorwaarden strikt te hanteren.

 

2.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding een geplande kookles of workshop niet door te laten gaan.

2.6 Opdrachtnemer zal dit uiterlijk 72 uur van tevoren aan opdrachtgever doorgeven.

2.7 Bij annulering door opdrachtnemer ontvangt opdrachtgever het eventueel betaalde cursusgeld retour. 2.8 Bij het niet verschijnen van opdrachtgever op de datum van de activiteit wordt het volledige tarief van de activiteit in rekening gebracht.

 

3. Aansprakelijkheid

3.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten van opdrachtgever ten gevolge van annulering.

3.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel bij opdrachtgever ten gevolge van deelname aan de activiteiten.

3.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door opdrachtgever meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen, vervoermiddelen en andere persoonlijke eigendommen.

3.4 Indien en voor zover opdrachtnemer –om welke reden dan ook– aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert.

3.5 Parkeren op de parkeerplaats van opdrachtnemer is voor eigen risico van opdrachtgever.

 

4. Overmacht

4.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend, noch krachtens de wet of rechtshandeling. Hieronder wordt ook begrepen een tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden, waardoor opdrachtnemer haar diensten niet kan verrichten. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. In overleg met de opdrachtgever zal zij haar verplichtingen zo spoedig mogelijk voldoen.

 

5. Aanpassen algemene voorwaarden

5.1 Opdrachtnemer kan te allen tijde de algemene voorwaarden aanpassen en zal deze publiceren op de website www.kookstudiosimpel.nl.

 

6. Algemene huisregels

6.1 Van opdrachtgever wordt verwacht dat de werkruimte opgeruimd wordt gehouden tijdens de activiteit.

6.2 Van opdrachtgever wordt tevens verwacht dat hij met de in bruikleen gestelde materialen en machines op een normale manier omgaat. Vernieling wordt in rekening gebracht.

6.3 Van opdrachtgever wordt tevens verwacht dat hij alle instructies van opdrachtnemer opvolgt, met name die met betrekking tot veiligheid.